Menu
A+ A A-
Loading
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/2gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/4gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a2gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a1gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/5gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/7gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a3gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/8gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/10gk-is-94.jpglink

STATUT
SKARŻYSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH
(TEKST JEDNOLITY)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: SKARŻYSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Skarżysko-Kamienna. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska .

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest:
a) promowanie miasta Skarżysko-Kamienna i Powiatu skarżyskiego,
b) aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej,
c) promowanie historii i kultury miasta Skarżysko-Kamienna,
d) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
e) zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie konkursów, festynów, festiwali, wystaw, plenerów oraz imprez sportowych, (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych),
b) organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, kursów,
c) współpracę ze środkami masowego przekazu,
d) prowadzenie działalności wydawniczej,
e) prowadzenie działalności turystycznej,
f) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak,
g) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe,
h) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia,
i) prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,
j) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej
k) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
l) prowadzenie działalności charytatywnej,
m) prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
n) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
o) działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
p) współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi.

9. Działalność, o której mowa w pkt. 8, może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych, w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Stowarzyszenia. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Stowarzyszenie zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.

11. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

25. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

29. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania oraz miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na piśmie drogą elektroniczną za potwierdzeniem bądź ustnie drogą telefoniczną, z której należy sporządzić notatkę, a w uzasadnionych przypadkach listem poleconym, co najmniej na 7 dni przed terminem.
a) Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
b) Drugi termin Walnego Zebrania winien przypadać w ciągu 14 dni od terminu pierwszego. Obrady Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
c) Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

31. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

33. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa , jego zastępcy i członka Zarządu. Prezesa i Zastępcę Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
a) Zarząd w drodze uchwały może ustanowić pełnomocnika Zarządu z określeniem jego umocowania a także pełnomocnika do dokonywania konkretnej czynności prawnej.
b) W wypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Zarząd w drodze uchwały powierza te obowiązki jednemu z członków Zarządu, z zaznaczeniem w uchwale, że kompetencje te ustają z dniem uzyskania przez Prezesa Zarządu możliwości działania.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub w terminie przypadającym w ciągu 7 dni na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Prezes kieruje pracą Zarządu oraz nawiązuje stosunek pracy z zatrudnianymi pracownikami.

37. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia .

39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego członkowie Komisji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

42. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
Na środki finansowe składają się:
a) opłaty wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) zapisy, spadki i darowizny,
d) dotacje, uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów,
e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
f) dochody z ofiarności publicznej, (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych),
g) odpisy z podatku dochodowego po uzyskaniu statutu organizacji pożytku publicznego.

43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

47. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Aktualności SSIO

Poprzedni Następny

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2017

31-07-2017

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2017

W sobotę (29 lipca) na boiskach do siatkówki plażowej przy bliżyńskim zalewie rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów Sport Challenge Bliżyn 2017. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich we współpracy...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej Piłki Nożnej

28-06-2017

SC2017: Turniej Piłki Nożnej

W weekend, 24-25 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Piłki Nożnej w ramach projektu Sport Challenge 2017.Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatels...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej PSP Mężczyzn

28-06-2017

SC2017: Turniej PSP Mężczyzn

W niedzielę, 25 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2017. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inic...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej PSP Kobiet na początek w…

28-06-2017

SC2017: Turniej PSP Kobiet na początek wakacyjnej części cyklu

W sobotę, 24 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet w ramach projektu Sport Challenge 2017. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw...

Czytaj więcej

Trwa nabór do turniejów SC2017

11-06-2017

Trwa nabór do turniejów SC2017

W weekend 24-25 czerwca 2017 na kompleksie boisk "Orlik" przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej, zostaną rozegrane kolejne zawody sportowe w ramach dziewiątej edycji projektu Sport Challenge realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

04-05-2017

SC2017: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

W środę, 3 maja na kompleksie boisk przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Turniej Piłki Nożnej "Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2017. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelski...

Czytaj więcej

SSIO ze wsparciem z MSiT

27-03-2017

SSIO ze wsparciem z MSiT

Miło nam poinformować, że Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich tegoroczną edycję projektu Sport Challenge zrealizuje przy wsparciu finansowym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki RP. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizacj...

Czytaj więcej

SSIO z grantem FIO!

17-02-2017

SSIO z grantem FIO!

Projekt Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich pt. "Skarżyskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich" został wysoko oceniony w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP na najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowy...

Czytaj więcej

SSIO ze wsparciem z powiatu skarżyskiego

27-01-2017

SSIO ze wsparciem z powiatu skarżyskiego

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje już po raz drugi realizować będzie projekt Sport Challenge przy wsparciu finansowym ze środków powiatu skarżyskiego. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Pow...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

27-01-2017

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje kolejną edycję projektu Sport Challenge. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skarżysko-Kamienna 2017 - projekt złożony przez SSIO został wysoko ocenio...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięto konkurs “Bogactwo przyrod…

16-12-2016

Rozstrzygnięto konkurs “Bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej - znam i chronię"

10 grudnia br. w siedzibie Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatleskich w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny prac złożonych w konkursie plastycznym “Bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej - znam ...

Czytaj więcej

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

06-12-2016

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, portal skarzysko24.pl, sklep Świat Zabawek i  fotograf Albert Gula  byli organizatorami Spotkania ze Świętym Mikołajem w skarżyskim Centrum Handlowym Hermes. Dla wszystkich dzieci, które w niedzielę ...

Czytaj więcej

SSIO zaprasza na "Spotkanie ze Świę…

01-12-2016

SSIO zaprasza na "Spotkanie ze Świętym Mikołajem"!

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Świat Zabawek, portal skarzysko24.pl i Albert Gula Fotografia już 04 grudnia zapraszają do CH Hermes (IIp. w godz. 13:00 do 17:00) na "Spotkanie ze Świętym Mikołajem". W programie imprezy: fotografie...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu składania prac

01-12-2016

Przedłużenie terminu składania prac

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich informuje o przedłużeniu terminu składania prac w konkursie plastycznym “Bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej - znam i chronię”. Przypominamy, że na zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowyc...

Czytaj więcej

SC2016: Niepodległościowe TPSP

11-11-2016

SC2016: Niepodległościowe TPSP

W piątek 11.11 w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej i hali sportowej I L.O. w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Niepodległościowe Turnieje Piłki Siatkowej - Kobiet i Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2016...

Czytaj więcej

Weź udział w konkursie plastycznym …

19-10-2016

Weź udział w konkursie plastycznym "Poznaję, rozumiem i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej"

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym realizowanym w ramamch projektu pn. "Poznaję, rozumiem i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej", a dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

14-10-2016

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje projekt pt. "Poznaję, rozumiem i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej". Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań dofinansowanych przez Wojewódzki ...

Czytaj więcej

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2016

11-09-2016

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2016

W niedzielę, 11 września na boiskach do siatkówki plażowej przy bliżyńskim zalewie rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów Sport Challenge Bliżyn 2016. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich we wsp...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

28-08-2016

SC2016: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

W sobotę, 27 sierpnia na kompleksie boisk  przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej  rozegrano Turniej Piłki Nożnej ,,Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw ...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej Streetball Challenge

31-07-2016

SC2016: Turniej Streetball Challenge

W sobotę , 30 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej rozegrany został Turniej Streetball Challenge (koszykówka uliczna) w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowa...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej PSP Mikstów

31-07-2016

SC2016: Turniej PSP Mikstów

W sobotę , 30 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej Piłki Nożnej

04-07-2016

SC2016: Turniej Piłki Nożnej

W weekend, 2-3 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Piłki Nożnej w ramach projektu Sport Challenge 2016.Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej PSP Mężczyzn

03-07-2016

SC2016: Turniej PSP Mężczyzn

W niedzielę, 03 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inic...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej PSP Kobiet na początek w…

02-07-2016

SC2016: Turniej PSP Kobiet na początek wakacyjnej części cyklu

W sobotę, 02 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

01-03-2016

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje po raz pierwszy powiatową edycję projektu Sport Challenge. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie sportu w 2016 roku  - projekt...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

27-02-2016

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje kolejną edycję projektu Sport Challenge. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skarżysko-Kamienna 2016 - projekt złożony przez SSIO został wysoko ocenio...

Czytaj więcej

Mikołajkowy Turniej Pływacki SC2015

07-12-2015

Mikołajkowy Turniej Pływacki SC2015

.W piątek 4 grudnia, już po raz dwudziesty na krytej pływalni MCSiR w Skarżysku-Kamiennej odbył się Mikołajkowy Turniej Pływacki SC2015. W turnieju wzięło udział ponad 200 zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorem zawodów  było ...

Czytaj więcej

Niepodległościowe Turnieje SC2015

11-11-2015

Niepodległościowe Turnieje SC2015

.W środę 11.11 w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Niepodległościowe Turnieje Piłki Siatkowej: Kobiet i Mężczyzn Sport Challenge 2015. Organizatorem turniejów było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw...

Czytaj więcej

Poznaliśmy zwycięskie projekty BO2016

20-10-2015

Poznaliśmy zwycięskie projekty BO2016

. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej dzisiaj w Urzędzie Miasta, prezydent Konrad Kronig ogłosił oficjalne wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok. Propozycje zadań i inwestycj...

Czytaj więcej

Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone…

09-10-2015

Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

.W poniedziałek ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok.Głosowanie na projekty potrwa do 16 października - głosować można w każdy dzień roboczy w godz. 07:30-17:00, w specjalnym punkci...

Czytaj więcej

24 projekty zakwalifikowane do BO

25-09-2015

24 projekty zakwalifikowane do BO

. Zakończyły się prace nad weryfikacją formalną i merytoryczną wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok. 24 projekty znalazły się na czterech listach okręgowych i wkrótce zostaną poddane po...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

06-09-2015

SC2015: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

.W sobotę 5 września na kompleksie boisk  przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej  rozegrano Turniej Piłki Nożnej ,,Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw O...

Czytaj więcej

SC2015: II Turniej Streetball Challenge

30-08-2015

SC2015: II Turniej Streetball Challenge

W niedzielę 30 sierpnia, na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej rozegrano II Turniej Streetball Challenge w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw ...

Czytaj więcej

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego…

21-08-2015

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok zakończony! Aż 37 propozycji...

W piątek upłynął termin składania przez mieszkańców wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok. Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej stanęli na wysokości zadania - do pierwszej edycji BO zgłoszono aż 37 wniosków na łączną kwo...

Czytaj więcej

Tak się bawiło Skarżysko (na Pikniku Oby…

16-08-2015

Tak się bawiło Skarżysko (na Pikniku Obywatelskim) z zespołem Video!

.Ok. 4000 osób wzięło w sobotę udział w Pikniku Obywatelskim (wydarzeniu przygotowanym z okazji wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej) organizowanym na Placu Staffa. Organizatorami tego wydarzenia było Skarżyskie Stowarzyszenie In...

Czytaj więcej

Już w sobotę Piknik Obywatelski z zespoł…

10-08-2015

Już w sobotę Piknik Obywatelski z zespołem Video

.Już w najbliższą sobotę 15 sierpnia zapraszamy na Piknik Obywatelski organizowany z okazji wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej!. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Video.  Sobotni piknik to wydarzenie promujące ideę wdrażanego w ...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej PSP Mikstów

26-07-2015

SC2015: Turniej PSP Mikstów

.W niedzielę 26 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr w Skarżysku-Kamiennej rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2015: I Turniej Streetball Challenge

26-07-2015

SC2015: I Turniej Streetball Challenge

.W niedzielę 25 lipca, na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 rozegrano I Turniej Streetballa - Streetball Challenge 2015 w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywat...

Czytaj więcej

Bezpłatne materiały dot. BO2016

21-07-2015

Bezpłatne materiały dot. BO2016

Organizujecie Państwo lub chcecie zorganizować w swoim okręgu spotkanie informacyjne dot. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok? W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (parter - przy głównym wejściu do...

Czytaj więcej

Ruszył nabór projektów do BO2016

08-07-2015

Ruszył nabór projektów do BO2016

. Od 07 lipca mieszkańcy Skarżyska mogą zgłaszać swoje pomysły dot. zadań inwestycyjnych do realizacji w ich najbliższej okolicy z puli środków przeznaczonych na BO. O ostatecznym wyborze projektów przeznaczonych do realizacji w ramach BO zdecydują r...

Czytaj więcej

Będzie więcej pieniędzy na BO2016

02-07-2015

Będzie więcej pieniędzy na BO2016

. O 100 tys. PLN wzrosła kwota przenaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrada Kröniga pulę środków na projekty zgłoszone przez mieszkańców - a które bedą realizowane w ramach BO - z...

Czytaj więcej

7 lipca ruszy nabór projektów do BO2016.

29-06-2015

7 lipca ruszy nabór projektów do BO2016.

. We wtorek Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig podpisał zarządzenie ws. harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Od 07 lipca mieszkańcy Skarżyska będą mogli zgłaszać swoje pomysły dot. zadań inwestycyjnych do realiza...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej PSP Mężczyzn

29-06-2015

SC2015: Turniej PSP Mężczyzn

. W niedzielę 28 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie I...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej Piłki Nożnej

27-06-2015

SC2015: Turniej Piłki Nożnej

.W sobotę i niedzielę 27-28 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został  Turniej Piłki Nożnej  w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicj...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej PSP Kobiet

27-06-2015

SC2015: Turniej PSP Kobiet

.W sobotę 27 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został  Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicja...

Czytaj więcej

Już wkrótce w Skarżysku-Kamiennej ruszy …

12-06-2015

Już wkrótce w Skarżysku-Kamiennej ruszy Budżet Obywatelski

. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęła uchwałę ws. przygotowania i wdrożenia w Mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego. Wkrótce mieszkańcy Skarżyska będą mogli zgłaszać swoje pomysły dot. zadań inwestycyjnych do realizacji w ich n...

Czytaj więcej

Finał XV MKW o Unii Europejskiej

29-04-2015

Finał XV MKW o Unii Europejskiej

We wtorek w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej odbył się finał Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o UE.  Organizatorem konkursy (już po raz 15.) było Gimnazjum Publiczne Nr 1. W tym roku organizację finału wspierało Skarżyskie Stow...

Czytaj więcej

PDS na Agrotravel 2015

15-04-2015

PDS na Agrotravel 2015

Na wspólnym stoisku LGD "U ŹRÓDEŁ" i powiatu skarżyskiego  podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 promowany był nowo powstały produkt turystyczny "Piekielny Szlak". "Piekielnie Dobry Szlak - Odkryj Pię...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

30-01-2015

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje kolejną edycję projektu Sport Challenge SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skarżysko-Kamienna 2015 - projekt złożony przez SSIO został wysoko ocenion...

Czytaj więcej

Po konsultacjach budżetowych

30-12-2014

Po konsultacjach budżetowych

W poniedziałek, w Miejskim Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne dotyczące budżetu miasta na 2015 r.  Była to dobra okazja do zapoznania się ze szczegółami projektu budżetu - m.in. strukturą wydatków miasta, ale również z planami inwestycy...

Czytaj więcej

Skarżysko utrwalone na kliszy

14-12-2014

Skarżysko utrwalone na kliszy

W niedzielę w Galerii Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył się wernisaż wystawy fotografii "Skarżysko utrwalone na kliszy" autorstwa Edwarda Krokowskiego. Organizatorem wystawy zorganizowanej z okazji 60-lecia pracy twórczej Edwar...

Czytaj więcej

Spotkanie integracyjne SAS

14-11-2014

Spotkanie integracyjne SAS

W piątek w Restauracji Myśliwska odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu pt. "Skarżyska Akademia Seniora". W spotkaniu udział wzięli uczestnicy warsztatów i członkowie SSIO zaangażowani w przygotowanie całego projektu. Spotkanie in...

Czytaj więcej

Młodzież poznaje JOW

06-10-2014

Młodzież poznaje JOW

Trwa realizacja cyklu warsztatów / spotkań informacyjnych dla młodzieży dot. wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, warszatów realizowanych w ramach projektu projektu "Skarżysko Akademia Obywat...

Czytaj więcej

SC2014: Turnieje PS Kobiet i Mężczyzn

05-10-2014

SC2014: Turnieje PS Kobiet i Mężczyzn

W niedzielę, 05 października w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej rozegrane zostały: Turniej Siatkówki Kobiet i Turniej Siatkówki Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami obu turniejów by...

Czytaj więcej

Z transportem z ŚBŻ dla...

02-10-2014

Z transportem z ŚBŻ dla...

Prawie 1,5 t. owoców i warzyw przekazało skarżyskim placówkom oświatowym Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Owoce i warzywa zostaną wykorzystane m.in. do przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Przekazanie ww...

Czytaj więcej

O krok bliżej do BO

25-09-2014

O krok bliżej do BO

. Podczas LV sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, radni przyjęli uchwałę ws. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Skarżyska-Kamiennej. Wktótce ruszą prace nad opracowaniem Regulaminu BO, który będzie przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem mies...

Czytaj więcej

Ruszają warsztaty w ramach SAS

16-09-2014

Ruszają warsztaty w ramach SAS

W poniedziałek 15.09 w Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli SSIO z uczestnikami projektu Skarżyska Akademia Seniora, realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, a współfinansowanego ze...

Czytaj więcej

Ruszyły warsztaty JOW

16-09-2014

Ruszyły warsztaty JOW

Ruszyła realizacja cyklu warsztatów / spotkań informacyjnych dla młodzieży  dot. wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej realizowanych w ramach projektu projektu Skarżysko Akademia Obywatelska II...

Czytaj więcej

Ruszyły zdjęcia do....

06-09-2014

Ruszyły zdjęcia do....

Ruszyły zdjęcia do filmu promocyjnego Promocyjnego Szlaku realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn: Akcja promocyjna Piekielnego Szlaku - “Piekielnie Dobry Szlak", w ramach działania 413 Wdrażanie lok...

Czytaj więcej

Ruszył serwis dot. JOW

01-09-2014

Ruszył serwis dot. JOW

Ruszył serwis jow.ssio.pl  - strona dzięki której mieszkańcy miasta Skarżyska mogą poszerzyć swoją wiedzę dot. nowego systemu wyborczego do Rad Gmin - Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.  Strona przygotowana została w ramach projektu pt. „Skarżyska ...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej Tenisa Ziemnego

01-09-2014

SC2014: Turniej Tenisa Ziemnego

.W sobotę i niedzielę na kortach tenisowych Zespołu Szkół Publicznych Nr  w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Turniej Tenisa w ramach projektu Sport Challenge 2014.  Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich przy współ...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

30-08-2014

SC2014: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

W sobotę 30 sierpnia na kompleksie boisk  przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej  rozegrano Turniej Piłki Nożnej ,,Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw O...

Czytaj więcej

Nabór do SAS (ZAKOŃCZONY)

28-08-2014

Nabór do SAS (ZAKOŃCZONY)

28 sierpnia ruszył nabór do udziału w projekcie Skarżyska Akademia Seniora, realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, a współfinansowanego ze środków rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

20-08-2014

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn:  Akcja promocyjna Piekielnego Szlaku - “Piekielnie Dobry Szlak", w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii r...

Czytaj więcej

SC2014: II Turniej Streetball Challenge

16-08-2014

SC2014: II Turniej Streetball Challenge

.W piątek 15 sierpnia na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 rozegrano II Turniej Streetballa - Streetball Challenge 2014 w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej PSP Mikstów

16-08-2014

SC2014: Turniej PSP Mikstów

W piątek 15 sierpnia na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gminazjum Nr 3 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich...

Czytaj więcej

28 sierpnia rusza nabór do SAS

20-07-2014

28 sierpnia rusza nabór do SAS

28 sierpnia ruszy nabór do udziału w projekcie "Skarżyska Akademia Seniora" realizowanego dzięki wsparciu z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2014.  Więcej informacji o szczegółach naboru poda...

Czytaj więcej

Miasto partnerem projektu SAO II

18-07-2014

Miasto partnerem projektu SAO II

Przedstawiciele Zarządu Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w związku z realizacją projektu Skarżysko Akademia Obywatelska II – zdobywam wiedzę, działam, decyduję współfinansowanego ze środków Programy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ...

Czytaj więcej

SC2014: I Turniej Streetball Challenge

29-06-2014

SC2014: I Turniej Streetball Challenge

W niedzielę 29 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Sienkiewicza 34  w Skarżysku-Kamiennej rozegrano I Turniej Streetballa - Streetball Challenge 2014 w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie ...

Czytaj więcej

SSIO z grantem ASOS!

23-06-2014

SSIO z grantem ASOS!

Projekt Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich pt. "Skarżyska Akademia Seniora" złożony w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej Piłki Nożnej

22-06-2014

SC2014: Turniej Piłki Nożnej

W sobotę i niedzielę 21-22 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został  Turniej Piłki Nożnej  w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej PSP Mężczyzn

22-06-2014

SC2014: Turniej PSP Mężczyzn

W niedzielę 22 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inic...

Czytaj więcej